петък, 24 септември 2010 г.

Застраховка Злополука и Гражданска Отговорност


ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А/ ЗАСТРАХОВАТЕЛ: - Лицето, което поема риска при настъпване на застрахователно събитие, поема обезпечението и се задължава да плати дължимото обезщетение при настъпване на покрито по полицата застрахователното събитие, наричано по-долу Застраховател или Дружество.
Б/ ЗАСТРАХОВАЩ: - Лицето, което сключва застрахователния договор и което се задължава да плаща застрахователните премии.
В/ ЗАСТРАХОВАН: - Учащите и персонала на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши, без обучаващите се вечерно и задочно) или предучилищно заведение, посочено в полицата и по приложен списък.
Г/ ЗАСТРАХОВАНА СУМА: - Максималната парична сума, която ще се изплати за едно лице за застрахователно събитие и в агрегат за периода на действие на договора, независимо от броя на събитията. Минималната застрахована сума за едно лице нс може да бъде по-малка от 1.000 лв. Максималният размер на застрахованата сума е мс договаряне.

Д/ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗЛОПОЛУКА:
1.    За злополука се счита всяко събитие, станало не по волята на Застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход, в срок до една година от настъпването, е причинило смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност на Застрахования.
2.    По смисъла на този текст за застрахователна злополука се считат и случаите на изкълчване, разтягане или скъсване на тъкани, стави, сухожилия или мускули, вследствие напрягане на собствени сили.
3.    Смърт или телесно увреждане на Застрахования, настъпили при спасяване на човешки живот или имущество.

ЧЛЕН 1 ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Дружеството ще изплаща обезщетения в случай на:
1.    Смърт от злополука. Покритието не е валидно за деца, ненавършили 14 годишна възраст към датата на събитието;
2.    Трайна загуба на трудоспособност от злополука;
3.    Временна загуба на трудоспособност от злополука;
4.    Медицински разноски вследствие на злополука; ЧЛЕН 2 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
1. При смърт от злополука, настъпила в рамките на 1 година от датата на злополуката - на
законните наследници се изплаща застрахованата сума;
2.  При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука - на Застрахования се изплаща, процент от застрахованата сума равен на процента на загубената трудоспособност установен от ТЕЛК или Застрахователно-Медицинска комисия, увеличен съгласно таблицата на обезщетенията;
3.  При временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука - на Застрахования се изплаща процент от застрахованата сума по начин, определен в таблицата за обезщетенията;
4.  Обезщетение за медицински разноски, вследствие покрита по полицата злополука -
изплащат се действително направените разходи за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване на Застрахования, в размер до 5% от застрахованата сума, направени през първите 30 дни след датата на злополуката, по лекарско предписание, след представяне на редовни платежни документи. Максималният размер на тези разходи не може да надвишава 200 лева за периода на действие на застраховката. ЧЛЕН 3 ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение за смърт или загуба на трудоспособност, причинени от:
1.  война или военни действия, въстания, бунтове, стачки, граждански вълнения или други от подобно естество;
2.  изпълнение на смъртна присъда над Застрахования, както и при злополука, настъпила докато Застрахования е задържан от орган на властта, или се намира в затвора;
3.  умишлено извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер, сбиване, самоубийство или опит за самоубийство;
4.   преднамерени действия на Застрахования, довели до временна или трайна загуба на
трудоспособност или смърт;  
5. преднамерени действия от страна на лице, което е в правото си да получи цялото или част от обезщетението.  Ако има няколко ползващи  лица, това   важи само за дела на извършителя;

6.ако Застрахованият умишлено е изложил живота си на опасност- (с изключение при опит за спасяване на човешки живот или имущество);
5.    медицинска или хирургична интервенция, освен ако не е наложена от злополука,
покрита по настоящето Специално условие. Изключение правят случаите на смърт или
загуба на трудоспособност в резултат на задължителни профилактични имунизации,
които се считат за злополука
Б.   увредени лица със загубена трудоспособност над 50 % не се застраховат;
6.   бременност, раждане или аборт на Застрахованата, както и произтичащо от това
медицинско лечение /освен ако те не са предизвикани от покрита по настоящите условия
злополука/;
6.  употреба на наркотици, опиати и други упойващи вещества, включително и алкохол;
6.  лечебни мерки, манипулации, операции, облъчвания и други, доколкото не са наложени
за овладяване на последствията от злополуката и са довели до увреждания на здравето
или смърт;
6. атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсяване от тях или йонизираща радиация;
6 епилептични припадъци, припадъци, причинени от други съществуващи заболявания, душевни болести.
Застрахователят не отговаря и в случаите /освен ако е платена допълнителна застрахователна премия/, когато:
6. Застрахованият упражнява опасни спортни занимания, алпинизъм /или скално катерене/, пещерно дело, безмоторно летене /делтапланеризъм/, парашутизъм, подводен спорт /гмуркане/, конен спорт, ловен спорт /ловна стрелба/, зимни спортове, водомоторен спорт, автомобилизъм и мотоциклетизъм, каскадьорство и други подобни;
5.       Застрахованият участва в демонстрации или изпитания на автомобили /мотоциклети/, моторни лодки, самолети и др.
6.       Не се сключват застраховки с лица, които имат трайна загуба на трудоспособност над 50% или са психично болни.
ЧЛЕН 4. СКЛЮЧВАНЕ, ВАЛИДНОСТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА
4. Застрахователният договор се сключва въз основа на списък-предложение от кандидата
за застраховане, подписан от отговорното лице (класен ръководител, педагог). 4. Застрахователният договор се сключва за една година. 4. Застрахованата сума на лице се посочва в полицата. 4. Формата на договора е застрахователната полица.
4. Застраховка гражданска отговорност влиза в сила от 00.00 часа на деня посочен в договора за начало на срока, при платена премия и изтича в 24.00 часа на последния ден от този срок.
4. Застрахователният договор се сключва за една година. Той може да бъде сключен за по-кратък период, като се приложи краткосрочната тарифа на Дружеството.
4. Премията се плаща на Застрахователя при връчването на застрахователната полица, освен ако е уговорено друго.
4. В случай на смърт на Застрахования, вследствие непокрит риск по този договор, преди изтичането на срока на застраховката, неизползваната част от премията не се връща. ЧЛЕН 5. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ
0. При сключване на договора Застрахованият е длъжен да обяви всички съществени обстоятелства, които са му известни и са от значение за оценката на риска.
0. По време на действието на договора Застрахованият е длъжен да обяви пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят е поставил писмено въпрос. Обявяването на обстоя-телствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им. В случай на констатиране от страна на Застрахователя на съзнателно неточно обявяване или премълчаване от страна на Застрахования на съществени за риска обстоятелства, се прилагат разпоредбите на чл. 384 от Търговския закон.
0. Ако се докаже, че Застрахования няма вина за съобщените от него на Застрахователя непълни или неточни обстоятелства за оценката на риска, всяка от страните има право:
3.1.В двуседмичен срок от узнаването да предложи изменение на договора;
3.2.Ако другата страна не приеме предложението по т. 3.1. - в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено уведомява другата страна.
3.3.Ако договора бъде прекратен Застрахователят възстановява частта от премията, която не съответства на неизтеклия срок на договора. ЧЛ. 6 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
0. Застрахователят има право по всяко време, с 15 дневно писмено предизвестие до Застрахования да прекрати действието на застрахователния договор, като възстанови на Застрахования съответната пропорционална част от платената застрахователна премия за неизтеклия срок. Прекратяването не накърнява правата на Застрахования или Застрахователя до изтичане срока на предизвестието.
0. Застрахованият има право по всяко време, с 15 дневно писмено предизвестие до Застрахователя да прекрати действието на този договор. В този случай Застрахователят връща неусвоената част от застрахователната премия, след приспадане на дължимата

Изтекъл период от началото на действие на договора
Процент от годишната премия за връщане
До 1 месец
75 %
От 1 до 3 месеца
60 %
От 3 до 6 месеца
30 %
От 6 до 9 месеца
15 %
След 9 месеца
Не се връща премия

Няма коментари:

Публикуване на коментар